Política de privacitat

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

El titular i responsable del tractament a l’efecte de les Lleis de Protecció de Dades aplicables i, en concret, del Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals és l’Associació S’Agaró 100, amb domicili al carrer Pujada de l’Hostal, s/n, 17248, S’Agaró.

 

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu, l’usuari accepta que les dades personals que ens facilita son objecte de tractament per part de l’Associació S’Agaró 100, en la seva condició de Responsable del Tractament.

L’Associació S’Agaró 100, com a responsable de la present web i de conformitat amb el que es disposa a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal.

 

RECOLLIDA DE DADES PERSONALS I FINALITATS DEL TRACTAMENT

Associació S’Agaró 100 tractarà les seves dades personals amb les finalitats següents:
Dur a terme la promoció de les nostres activitats, i la correcta resolució de dubtes o incidències. Les dades es conservaran amb aquest objecte i, una vegada finalitzat, seran eliminades.

Les dades que Associació S’Agaró tractarà són de caràcter identificatiu (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, etc.). Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, de la vigència i de l’autenticitat de les dades facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

 

ELS DRETS DELS USUARIS

L’usuari pot enviar-nos un escrit al domicili indicat més amunt amb la referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, per exercitar, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els drets següents:

  • Revocar els consentiments atorgats.
  • Obtenir confirmació sobre si s’està tractant dades personals que el concerneixen o no.
  • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals es van recollir.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades.
  • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

TRACTAMENT DE LES DADES I LA SEVA CONFIDENCIALITAT

Associació S’Agaró l’informarà sempre sobre quines dades són d’obligatori emplenament i necessaris per al compliment de les finalitats que més endavant es detallen.

Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament estan obligats a adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal. Han d’evitar, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments duts a terme per Associació S’Agaró segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris través del lloc web.

No obstant això, se li adverteix i informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, l’Associació S’Agaró no podrà tenir-se per responsable de tals pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o a la descàrrega dels usuaris de continguts des del Lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (maquinari i programari).

 

ÚS DE DADES DERIVADES DE LES XARXES SOCIALS

L’informem que l’Associació S’Agaró 100 és present en xarxes socials, tal com podrà comprovar en la part inferior de la nostra web. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol acció a través de les xarxes socials) es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Utilitzarem aquestes dades amb les finalitats d’administrar correctament la presència en xarxes socials de l’Associació S’Agaró 100, informant-lo d’activitats del programa així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

 

ENLLAÇOS

Encara que l’Associació S’Agaró 100 facilita enllaços a pàgines web de tercers, no es fa responsable dels continguts que es troben en aquestes pàgines, en la mesura en què són gestionades per tercers aliens a l’Associació S’Agaró 100.

Tampoc es fa responsable de les dades personals ni del tractament que es realitzi a través dels llocs web esmentats.

 

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Associació S’Agaró es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a recomanacions i directrius de l’Autoritat de Control pertinent. En aquests supòsits, l’Associació S’Agaró l’informarà degudament de les actualitzacions i canvis en la seva política de privacitat.

 

TRANSFERÈNCIA EN CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS

Si existeix una reorganització, transformació o liquidació del lloc web del qual és titular actualment l’Associació S’Agaró, a la nostra discreció, podem transferir o assignar la informació recollida en aquest lloc web a una o més parts rellevants adquirents, comunicant-li a aquest efecte el canvi de responsable de les seves dades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest lloc web es regirà, s’interpretarà i se sotmetrà a les lleis d’Espanya.